ANBI jaarverslag 2023

ANBI jaarverslag 2023


Jaarverslag 2023


Stichting Joods Erfgoed Wageningen

Contactgegevens

 • Website: joodserfgoedwageningen.nl
 • Email: info@joodserfgoedwageningen.nl
 • Adres secretariaat: Nassauweg 16, 6703 CH Wageningen
 • RSIN: 806446523

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

 • Voorzitter
  • Madelon Bino-Meijers tot en met januari 2023
  • Elianne Rookmaker vanaf februari 2023
 • Secretaris
  • Ilona Arkenbout-Herschel vanaf februari 2023
 • Penningmeester
  • Jaap Meijer

De doelstelling

 Volgens onze statuten art.2 De stichting heeft ten doel:

 • de instandhouding van gedenktekens ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen leden van de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
 • het bevorderen van instandhouding, herstel of restauratie van alle goederen die gerelateerd zijn aan de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
 • het bevorderen van de mondelinge en schriftelijke vastlegging van al hetgeen verband houdt met de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
 • de stichting heeft niet ten doel het maken van winst;
 • voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.

Het beleid van de stichting JEW is gericht op het levend houden van het Joodse aandeel van de Wageningse samenleving en omgeving in het verleden

Het beleidsplan

 • Het inventariseren van die aspecten uit het verleden van het Joodse leven in Wageningen die een bijzondere plaats in de samenleving hebben vervuld.
 • De aspecten weer bekend maken, middels publicaties, evenementen en andere initiatieven bij de Wageningse bevolking en andere belangstellenden.
 • Het verwerven van inkomsten door middel van het creëren en onderhouden van een vriendenkring.
 • Aanschrijven van subsidieverleners voor de diverse projecten.
 • Beheren van de gelden die zijn ontvangen voor de projecten en verantwoording afleggen van de gebruikte gelden aan allen die aanspraak kunnen maken op het recht deze gegevens te kennen.
 • Alle ontvangen gelden worden gebruikt voor de hierboven vermelde doelen, in het bijzonder onze projecten. 

Het beloningsbeleid

Volgens onze statuten art.4 lid 5: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

1- Uitgave van Memorboek II. Joods Wageningen en de Tweede Wereldoorlog, kroniek en herinnering

UItgave en overhandiging op 23 maart 2023 van het boek: zie: https://joodserfgoedwageningen.nl/presentatie-boek-joods-wageningen-en-de-tweede-wereldoorlog/. Zie ISBN: 978-90-903688-9
De verzameling van de stukken die geschreven zijn is gebundeld en geredigeerd door Francine Püttmann. Stg Joods Erfgoed heeft een ISBN nummer aangevraagd en zal daardoor een (bescheiden) uitgever zijn.

 

2- Mede-organiseren Open Joodse Huizen

Op zondagmiddag, 30 april 2023 vond Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet weer plaats: kleinschalige bijeenkomsten om te herinneren en te herdenken. Het Joodse leven van voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog en het verzet staan centraal. Op de plek waar de geschiedenis zich afspeelde vertelden huidige bewoners, getuigen nazaten, oude en nieuwe buurtgenoten, kenners en belangstellenden persoonlijke verhalen over vervolging, verzet en bevrijding.

Het programma werd georganiseerd door de 4MeiWerkgroep en Stichting Joods Erfgoed Wageningen in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier Amsterdam.

Zie: https://joodserfgoedwageningen.nl/open-joodse-huizen-2023/ 

3- Presentatie ontwerp voor bronzen maquette synagoge Wageningen

Na een jaar van voorbereiding is het ontwerp van de beoogde maquette in 3D op donderdag 23 maart 2023 onthult door kunstenaar Amiran Djanachvili in aanwezigheid van de burgemeester en  genodigden. Dit vond plaats aansluitend op de boekpresentatie Joods Wageningen en de Tweede Wereldoorlog, kroniek en herinnering. In dit boek komt ook de geschiedenis van de synagoge aan de orde.

4- Bijeenkomst Auschwitz Memorial Day

De bijeenkomst van Auschwitz Holocaust Memorial Day aan de Walstraat bij het Joodse monument de Levenspoort heeft op 26 januari 2023 plaatsgevonden in het bijzijn van groep 7 en 8 van de Margrietschool.


Financiële verantwoording 2023

Voor de financiële verantwoording zie onderstaande tabel.

Het bestuur heeft op 11 maart 2024 voor het jaar 2023 de penningmeester decharge verleend.

De boekjaren van onze ANBI-stichting lopen van 1 januari tot en met 31 december.

Zie bijlagen: balans 31 december 2023 en winst- en verliesrekening 2023

In verband met de uitgave van het boek in eigen beheer is de stichting na overleg met de Belastingdienst btw-plichtig geworden. Vandaar de BTW posten in de jaarrekening.