ANBI jaarverslag 2021

ANBI jaarverslag 2021


Stichting JEW Jaarverslag 2021

Contactgegevens:

 • Website: joodserfgoedwageningen.nl
 • Email: info@joodserfgoedwageningen.nl
 • Postadres: Tarthorst 481 6708 HR Wageningen
 • Telefoon: 0317-417049

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.

 • Voorzitter M. Bino-Meijers vanaf 13-02-2020
 • Secretaris/Penningmeester T.J.H. Dillissen
 • Lid A.G. Steenbergen
 • Vice-voorzitter J. Meijer vanaf 13-02-2020

De doelstelling.

 Volgens onze statuten art.2 De stichting heeft ten doel:

 • de instandhouding van gedenktekens ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen leden van de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
 • het bevorderen van instandhouding, herstel of restauratie van alle goederen die gerelateerd zijn aan de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
 • het bevorderen van de mondelinge en schriftelijke vastlegging van al hetgeen verband houdt met de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
 • de stichting heeft niet ten doel het maken van winst;
 • voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.

Het beleid van de stichting JEW is gericht op het levend houden van het Joodse aandeel van de Wageningse samenleving en omgeving in het verleden.

Het beleidsplan

 • Het inventariseren van die aspecten uit het verleden van het Joodse leven in Wageningen die een bijzondere plaats in de samenleving hebben vervuld.
 • De aspecten weer bekend maken, middels publicaties, evenementen en andere initiatieven bij de Wageningse bevolking en andere belangstellenden.
 • Het verwerven van inkomsten door middel van het creëren en onderhouden van een vriendenkring.
 • Aanschrijven van subsidieverleners voor de diverse projecten.
 • Beheren van de gelden die zijn ontvangen voor de projecten en verantwoording afleggen van de gebruikte gelden aan allen die aanspraak kunnen maken op het recht deze gegevens te kennen.
 • Alle ontvangen gelden worden gebruikt voor de hierboven vermelde doelen, in het bijzonder onze projecten. 

Het beloningsbeleid

Volgens onze statuten art.4 lid 5: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag van de in 2021 uitgeoefende activiteiten

Bijeenkomst Auschwitz memorial

De bijeenkomst van Auschwitz Holocaust memorial Day aan de Walstraat bij het Joodse monument de Levenspoort heeft niet plaatsgevonden in verband met corona-beperkingen. De herdenking is normaal gesproken op 27 januari 2022.

Memorboek II

De verzameling van de stukken die geschreven zijn door de heer A.G. Steenbergen, Hennie Slotboom en Jan van den Burg is gebundeld en voor redactie overgedragen aan Francine Püttmann tot een nog uit te geven boek.

Open Joodse Huizen

Op zaterdagmiddag, 1 mei 2022 vond Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet weer plaats: kleinschalige bijeenkomsten om te herinneren en te herdenken. Het Joodse leven van voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog en het verzet staan centraal. Op de plek waar de geschiedenis zich afspeelde vertelden huidige bewoners, getuigen nazaten, oude en nieuwe buurtgenoten, kenners en belangstellenden persoonlijke verhalen over vervolging, verzet en bevrijding.

Het programma werd georganiseerd door de 4MeiWerkgroep en Stichting Joods Erfgoed Wageningen in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier Amsterdam.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording zie onderstaande tabel.

Het geheel is afgerond in hele euro’s. Er heeft over 2021 een controle plaatsgevonden en de boeken en bescheiden zijn in orde bevonden.

Jaarverslag 2021

  Verlies en Winst Joods Erfgoed Wageningen 2021    
VerliesWinst Jaar  (cum) 2020   2021  
REKNR  NAAM REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT
4270 Bankkosten                               155,39                 160,87                
4500 Kosten Website                           426,54                 145,20                
4600 Algemene Kosten                          474,24                 169,00                
8005 Kosten Boek                              13,19                 99,51                
8070 Ontvangen rente                                          0,26                 1,41
8500 Donaties                                                 285,00                 290,00
8600 Giften                                                   115,00                                
8800 Subsidie Boek                                            1.115,90                 20.381,00
     Resultaat:                               446,80     (Winst)     20.097,83     (Winst)    
     Totalen:                                 1.516,16 1.516,16 20.672,41 20.672,41
           
Balans Jaar  (cum) 2020   2021  
REKNR  NAAM REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT
600 Algemene Reserve                                         3.660,16                 4.106,96
610 Winstsaldo lopend jaar                                   446,80                  
1020 Rabobank                                 606,70                 703,12                
1030 Rabo bedrijfsplus                        3.500,26                 23.501,67                
     Resultaat:                                                                   (Winst)     20.097,83
     Totalen:                                 4.106,96 4.106,96 24.204,79 24.204,79