Jaarverslag 2014


Contactgegevens:
Email: MAILADRES
Postadres: Tarthorst 481 6708 HR Wageningen
Telefoon: 0317-417049

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.

Voorzitter Prof. Ir. M.S. Elzas
Secretaris/Penningmeester T.J.H. Dillissen
Lid A.G. Steenbergen
Lid W.de Leeuw
Lid M.Bino-Meijers
Lid J. Meijer

Het beleidsplan.

Het inventariseren welke aspecten uit het verleden van het Joodse leven in Wageningen een bijzondere plaats in de samenleving hebben vervuld. Dit weer bekend maken, middels publicaties, evenementen en andere initiatieven bij de Wageningse bevolking en andere belangstellenden. Het verwerven van inkomsten door middel van het creëren en onderhouden van een vriendenkring. Aanschrijven van subsidieverleners voor de diverse projecten. Beheren van de gelden welke zijn ontvangen voor de projecten en verantwoording afleggen van de gebruikte gelden voor allen die aanspraak kunnen maken op het recht deze gegevens te kennen. Alle ontvangen gelden worden gebruikt voor de hierboven vermelde doelen, in het bijzonder onze projecten.

 

Het beloningsbeleid

Volgens onze statuten art.4 lid 5: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De doelstelling Volgens onze statuten art.2 De stichting heeft ten doel:

  • de instandhouding van gedenktekens ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen leden van de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
  • het bevorderen van instandhouding, herstel of restauratie van alle roerende en onroerende goederen die gerelateerd aan de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
  • het bevorderen van de mondelinge en schriftelijke overlevering van al hetgeen verband houdt met de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
  • de stichting heeft niet ten doel het maken van winst;

En voorts het verrichten van al hetgeen  met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meeste ruime zin des woords.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Het plaatsen van HerinneringsStenen (36) op locaties in Wageningen die van belang zijn geweest voor de aanwezigheid van Joodse inwoners in de stad. Het Joodse bevolkingsdeel heeft in het verleden een markante rol in de lokale gemeenschap gespeeld, zowel in de middenstand als in de arbeidende bevolking. Dit project is afgesloten op 15 september 2013 met de inhuldiging ervan door opperrabbijn Jacobs. Via het rondwandelingen door Wageningen worden de plaatsen van de HerinneringsStenen ook meegenomen. Een boekje waarin de achtergrond van alle HerinneringsStenen beschreven wordt en hun ligging aangegeven is in de maak en zal voor 1 juli 2015 gereed zijn. Een ander groot project betreft het inventariseren van de  oude Joodse begraafplaats, die inmiddels een Rijksmonument is. Het doel hiervan is het nagaan van de herkomst van de grafstenen en het voor het algemene publiek verstaanbaar maken van de Hebreeuwse opschriften. Er zijn foto’s gemaakt van alle grafstenen en inmiddels zijn de teksten ook vertaald. Er wordt op het ogenblik volop gewerkt om er eind 2015 een boek van uit te geven. Project Meijer Wolder zal in 2015 zijn uitgevoerd worden.

 

Een financiële verantwoording

Stand financiële middelen per 1 januari 2014                  6.459

Opbrengsten 2013 :

Rente
Donaties vrienden
Giften
Verkoop boek

 


Totaal opbrengsten

 € 35
€ 360
€ 205
€ 22

 


€ 622

Kosten 2013

Project HerinneringsStenen
Project Oude joodse begraafplaats
Project  de heer Meijer Wolder
Diverse kosten
Bankkosten

 


Totaal kosten

€ 50
€ 55
€ 1.036
€ 316
€ 112

 


€ 1.569

Stand financiële middelen per 31 december 2014: €  5.512

Het geheel is afgerond in hele euro’s. Er heeft over 2013 een accountantscontrole plaatsgevonden en de boeken en bescheiden zijn in orde bevonden.